0

دکآن؛ آن چیز که در جستن آنی.

دکآن با نگاهی به هندسه و زیبایی‌شناسی ایرانی به طراحی و عرضه‌ی محصولات فرهنگی پرداخته است.
امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور بتوانیم از هنر و دست‌سازه‌های هنرمندان ایرانی نیز حمایت کنیم.